maanantai 31. maaliskuuta 2014

Valtuustopuheeni Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavasta

Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. 

Olen enimmäkseen tosi tyytyväinen tähän Ruotsinkylä-Myllykylä  -osayleiskaavaan. Olen sitä mieltä että louhinta on välttämätöntä tehdä jossain, se kannattaa tehdä yhdellä alueella, se on ilmaston kannalta hyvä asia että se on keskitettyä hallittua toimintaa. Ymmärrän myös miten merkittävä ja iso hanke tämä on koko kunnan kannalta ja tämä on ollut vireillä tosi pitkään. 

Tähän kaavaan liittyen on tehty todella perusteellista työtä, on tehty erilaisia selvityksiä louhinnan vaikutuksista alueeseen mukaanlukien tämä Gungkärrin pähkinäpensaslehtoalue, perusteellisesti ja nämä on suurimmilta osin otettu huomioonkin. Aiemmin on myös todettu, että kaava tuodaan päätöksentekoon vasta kun alueen luontoselvitys valmistuu vuonna 2013. 

Tämä luontoselvitys on kaavan liite numero 36, mikä tosin puuttuu paperiversiona lähetetystä esityslistasta, mutta on sähköisesti ollut kaikilla saatavissa. Siinä on oma luku ekologisista yhteyksistä, toivon että olette kaikki tutustuneet siihen. Mikäli se kuitenkin on jäänyt vähemmälle joltain niin luen lyhyet lainaukset siitä.  "Kohdassa 6 sijaitsee selvitysalueiden ainoa luonnonsuojelualue, pieni Gungkärrin pähkinäpensaslehto, joka on mm. louhosalueen, teiden ja metsänhakkuiden takia jäänyt ekologisesti jo kovin eristyneeksi saarekkeeksi. Luonnonsuojelualueen luontoarvojen säilyttämiseksi ekologiset yhteydet ovat välttämättömiä: pelkkä alueen itsensä suojelu ei riitä turvaamaan sen monimuotoisuutta, vaan eläinten (sekä kasvien ja sienten niiden kuljettamina) on päästävä liikkumaan suojelualueen ja ympäröivien luontoalueiden välillä. Kaavoituksessa olisikin syytä varmistaa ja parantaa ekologisen yhteyden säilymistä Gungkärrin luonnonsuojelualueelta sekä itään että pohjoiseen."

Ja myöhemmin suositukset: "Kaksi erityissuositusta koskee Gungkärrin suojelualueen ja sen ympäristön välisiä ekologisia yhteyksiä sekä Tuusulanväylän yli kulkevaa yhteystarvetta. Gungkärrin pähkinäpensaslehdon suojeluarvojen kannalta olisi tärkeää, että suojelualueeseen rajautuva metsäalue ei ainakaan nykyisestään suppene, ja että metsän käsittelystä luonnonsuojelualueen lähistössä annettaisiin kaavassa määräyksiä, jotta metsän peitteisyys ekokäytävien alueella säilyy tulevaisuudessa paremmin kuin tähän asti."
 
Tätä suositusta ei ole huomioitu tämän kaavan laatimisessa. Sivulla 69 todetaan, että: "Ekologinen yhteys Gungkärrin pähkinäpensaslehto-Gungkääinkallio-Vähäsuonkallio välillä jää kaavaratkaisussa toteutumatta. Luonnonsuojelualueen luontoarvojen säilyttäminen edellyttäisi ekologisia yhteyksiä SL-alueelta itään ja pohjoiseen." 

Eli ongelma tässä kaavassa on tämä.  Kyse ei ole siitä että ekologinen käytävä olisi liian kapea, tai liian valoisa. Ongelma on, että se puuttuu kokonaan. 

Me olemme hyväksyneet viime vuonna kuntamme strategian jossa olemme linjanneet että kestävä kehitys on meille tärkeä arvo, ja että torjumme luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä päätöksenteossamme. 

Olen yrittänyt selvittää miten on käynyt niin, että olemme tässä tilanteessa ja tämä on mennyt näin pitkälle ja tosiaan alunperin asiantuntijoiden valmistelemassa luonnoksessa ekologinen yhteys on säilynyt, mutta koska lautakunta ja kunnanhallitus on päättänyt toisin jatkovalmistelu on tapahtunut sen ohjeistuksen pohjalta. Myös ELY-keskus on linjannut että luontoarvojen säilyttäminen edellyttäisi yhtenäisen alueen osoittamista. Vastaus tähän lausuntoon on, että lautakunta ja kunnanhallitus valitsi toisin.  

Maankäyttö ja rakennuslain 39 pykälässä sanotaan että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys. Luonnonsuojelualue ilman ekologista yhteyttä on kosmeettista. Se ei osoita halua säilyttää tuota luonnonsuojelualuetta. Kysymys kuuluukin, että onko tämä kaava ekologisesti kestävä? Toivon että jokainen tarkastelee mielessään tätä asiaa tästä näkökulmasta. Onko tämä ekologisesti kestävä kaava. 

Lopuksi haluan siis sanoa, että olen  ehdottomasti samaa mieltä siinä miten tärkeää olisi saada tätä kaavaa eteenpäin ja mahdollisimman pian toimeen ja juuri siksi toivon ja esitän, että kaava palautetaan valmisteluun sillä ohjeistuksella että kaavassa huomioidaan vuoden 2013 luontoselvityksen suositukset ekologisista yhteyksistä.