lauantai 5. tammikuuta 2019

Koulutusvaalit 2019

Tämän hallituskauden koulutusleikkaukset ovat rapauttaneet Suomalaisen peruskoulun tasa-arvoisuutta. Nuorten on vaikea löytää vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Mikäli tukea tarvitsevat oppilaat jäävät koulupolulla ilman tukea, määrittää kotitausta entistä vahvemmin sitä, kuka 
pärjää ja kuka ei, kuka pääsee elämässään tavoitteisiinsa ja kuka ei osaa enää edes asettaa tavoitteita. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan paljon myös koulutuksen saralla, mihin suuntaan koulutuspolitiikkaamme viedään. Jokainen voi äänestämällä vaikuttaa tähän.

Tässä tiivistetysti vihreiden tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle, tarkemmat kirjaukset löydät täältä.

1. Pidetään kaikki mukana koulutuspoluilla:
 • Taataan laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus
 • Varmistetaan riittävät resurssit opintojen ohjaukseen ja henkilökohtaiseen tukeen kaikilla koulutusasteilla
 • Varmistetaan kaikille toisen asteen koulutus
 • Puolitetaan opintojen keskeyttäminen toisella asteella
 • Uudistetaan ylioppilaskirjoituksia ja korkeakoulujen valintakokeita
 • Parannetaan opiskelijan sosiaaliturvaa
 • Lisätään joustavia opintojen suorittamistapoja
 • Puretaan koulutuksen sukupuolittuneisuutta ja periytyvyyttä
 • Luodaan korkeakouluille ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille kannustin edistää yhdenvertaisuutta kunnianhimoisesti
 • Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä oppilaitoksissa esimerkiksi tarjoamalla keveämpi ja lyhyitä hoitojaksoja myös oppilaitoksissa 
2. Laadukkaalla koulutuksella maailman osaavimmat asukkaat:
 • Otetaan kaikilla kouluasteilla käyttöön oppilas-opettajasuhdeluvut, joilla turvataan riittävä opetushenkilöstön määrä ja laatu sekä huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja opiskelijat. 
 • Luodaan kansallinen strategia lukutaitoerojen vähentämiseksi. 
 • Parannetaan aikuisten perusopetuksen ja muun kielisille suunnatun kotimaisten kielten opetuksen mahdollisuuksia ja laatua koko maassa. 
 • Tuetaan kohdennetusti erityistä tukea tarvitsevien alueiden kouluja ja oppilaitoksia. 
 • Turvataan opettajien riittävä täydennyskoulutus. 
 • Siirrytään koulujen uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetuksessa kaikille oppilaille yhteiseen katsomusaineeseen. 
 • Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus valtakunnallisella harrastustakuulla. 
 • Turvataan vapaa sivistystyö. 
 • Edistetään elinikäistä oppimista
 • Varmistetaan kaikkien digiosaaminen.

3. Terveelliset ja turvalliset opiskeluympäristöt edistämään oppimista:
 • Korjataan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat kuntien, rakennuttajien ja valtion yhteistyöllä.
 • Aito nollatoleranssi kiusaamiseen ja kaikenlaiseen syrjintään.
 • Huomioidaan ja tiedostetaan sukupuolten moninaisuus myös kouluissa ja korkeakouluissa.
 • Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa edelleen ja lisätään liikunnallisuutta kaikilla koulutusasteilla.
 • Edistetään koulujen digitalisaatiota.
 • Lisätään demokratiaa ja vaikuttamista kaikilla koulutusasteilla.
4. Painava panostus tutkimiseen ja kehittämiseen:
 • Turvataan tieteen ja taiteen vapaus.
 • Turvataan korkeakoulujen resurssit ja uudistetaan rahoitusmalli laatua painottavaksi.
 • Otetaan käyttöön korkeakoulujen yhteinen koulutusalusta.
 • Perutaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden byrokratiaa lisäävät ja kansainvälistymistä heikentävät lukukausimaksut.
 • Nostetaan TKI-toiminnan rahoitusosuutta.
5. Vahvistetaan kulttuurin ja taiteen asemaa yhteiskunnassa:
 • Vahvistetaan kulttuurin asemaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa sekä taito- ja taideaineiden asemaa peruskoulussa.
 • Parannetaan taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä.
 • Vahvistetaan taiteen rahoitusta.
 • Edistetään kulttuuripalveluiden saavutettavuutta.
 • Turvataan Yleisradion toiminta ja riippumattomuus
 • Pidetään kiinni taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaatteesta ja luodaan malli sen laajentamiseksi kaikkiin kuntiin ja maakuntiin.